Hackathon SMART CITY Kraków

22 Kwietnia 2017, 10:00 (Sobota)

Hubraum Krakow, Kraków Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin

Regulamin wydarzenia pod nazwą Hackathon Smart City KrakówI. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą "Hackathon Smart City Kraków (dalej "Hackathon").
 2. Hackathon odbędzie się od dnia 22 kwietnia 2017 od godziny 10:00 do dnia 23 kwietnia 2017 r. do godziny 16:00 w hub:raum Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12.
 3. Organizatorem Hackathonu jest Fundacja Innovators' Bridge z siedzibą w Krakowie przy ul. Miodowej 2.
 4. Idea wydarzenie to stworzenie platformy crowdfundingowej dla inicjatyw miejskich.

II. Warunki uczestnictwa:

 1. Program oraz Regulamin Hackathonu znajduje się na stronie internetowej www.smartcitykrakow.pl oraz stronie internetowej wydarzenia na profilu na Facebooku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz regulaminu. O zmianach Programu Organizator poinformuje na stronie internetowej www.smartcitykrakow.pl, na stronie internetowej wydarzenia na profilu na Facebooku oraz drogą mailową w przypadku zarejestrowanych Uczestników.
 2. Uczestnikiem Hackathonu mogą być jedynie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Udział w imprezie jest nieodpłatny, dobrowolny, otwarty.
 4. Warunkiem umożliwiającym uczestnictwo Hackathonie jest zarejestrowanie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, za pośrednictwem platformy evenea.pl, który dostępny będzie na stronie www.smartcitykraków.pl oraz na stronie internetowej wydarzenia na profilu na Facebooku w dniach od 06.04.2017 do 18.04.2017.Rejestracja na wydarzenie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Hackathonie jest rejestracja za pośrednictwem platformy Evena: https://hackathonsmartcity.evenea.pl
 6. Rejestracja na imprezę trwa do 18 kwietnia 2017 r., ilość miejsc jest ograniczona
 7. Uczestnik dokonuje rejestracji we własnym imieniu
 8. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest podać:
  1. imię i nazwisko oraz adres e-mail
  2. telefon kontaktowy (opcjonalnie)
 9. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnikach prawdziwych danych.
 10. Zgłoszenie się do uczestnictwa w Hackathonie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 11. Uczestnicy we własnym zakresie zorganizują sprzęt komputerowy na potrzeby udziału w Hackathonie.
 12. Uczestnik stwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych aby móc uczestniczyć w formacie godzinowym Hackathonu oraz przystępuje do uczestnictwa na własną odpowiedzialność.

III. Przebieg Hackathonu:

 1. Organizator w trakcie Konkursu zapewnia:
  1. wyżywienie oraz napoje;
  2. przestrzeń do pracy;
  3. dostęp do internetu bezprzewodowego;
  4. zasilanie elektryczne
  5. materiały papiernicze;
  6. możliwość korzystania ze specjalistycznej wiedzy mentorów obecnych na Wydarzeniu.
 2. W pozostałym zakresie każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu oraz innych niezbędnych mu do udziału w Hackathonie narzędzi.
 3. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoją własność (w tym sprzęt komputerowy) i sami są zobligowani do jej pilnowania. Organizator ma wyłączoną odpowiedzialność za ewentualne straty.
 4. Uczestnicy będą się dobierać w maksymalnie 5 osobowe drużyny, których celem będzie zaprojektowanie i zaimplementowanie platformy dla mieszkańców Krakowa [zgodnie z pkt I 1 powyżej], która wdrożona zostanie przez Fundację lub podmiot z nią współpracujący.
 5. Po zakończeniu Hackathonu Uczestnicy zaprezentują swoje prace w formie kilkuminutowych wystąpień, następnie Jury wybierze zwycięzcę oraz drugie i trzecie na podstawie następujących kryteriów:
  1. rozwiązanie problemu
  2. grafika/estetyka aplikacji
  3. user experience
  4. model biznesowy
  5. stabilność i funkcjonalność techniczna
  6. perspektywy rozwoju / potencjał
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wyniki oceny dokonanej przez Jury.


IV. Własność intelektualna:

 1. Uczestnik oświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas Hackathonu oraz iż te prace nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza, iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z udziałem w Hackathonie.
 2. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Hackathonu są Uczestnicy.


V. Bezpieczeństwo:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Hackathonu.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Hackathon.
 3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia.

VI. Dane osobowe:

 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników, będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu: (a) przeprowadzenia Wydarzenia, (b) wyłonienia zwycięzców Wydarzenia. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Zgłaszając się do udziału w Hackathonie Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Hackathonu na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 3. Hackathon może być fotografowany i filmowany przez Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę będąc świadomy, że jego wizerunek będzie mógł być upubliczniony w szczególności na kanałach społecznościowych, czy stronach WWW Organizatora oraz w materiałach promocyjnych lub informacyjnych.